Conditie

Servicevoorwaarden

§ 1 bereik


Voor zakelijke relaties met de klant zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie geldig op het moment van de bestelling voor bestellingen via internet, e-mail, telefoon, fax of brief.

§ 2 Totstandkoming van het contract/identiteit van de contractpartner


Wanneer de klant een bestelling verzendt, dient hij, ongeacht het communicatiemiddel, een aanbieding in in de zin van § 145 BGB. De klant ziet af van ontvangst van een acceptatieverklaring, § 151 Zin 1 Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst met ons komt tot stand wanneer wij het aanbod van de klant binnen 14 dagen schriftelijk of in tekstvorm aanvaarden of de bestelde goederen verzenden. de contractpartner van de klant

AZ VITAMINS LLC
Trolley Vierkante Suite 20C
Wilmington
Delaware 19806
staat Delaware
de Verenigde Staten van Amerika 
Registratienummer: 5188074
EEN: 99-0378929

§ 3 Levering, verzendkosten, risico-overdracht


De levering vindt plaats tegen de vermelde verzendkosten. Alle risico's en gevaren van de verzending gaan over op de klant zodra de goederen door ons zijn overhandigd aan de in opdracht gegeven logistieke partner en de klant een ondernemer is.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud


(1) In het geval van consumenten behouden wij ons het eigendom van het gekochte artikel voor totdat het factuurbedrag volledig is betaald. Als u een ondernemer bent die uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds, behouden wij ons de eigendom van de gekochte zaak voor totdat alle openstaande vorderingen uit de zakelijke relatie met de klant zijn voldaan . De bijbehorende zekerheidsrechten zijn overdraagbaar aan derden.

(2) U heeft alleen recht op verrekening als uw tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist of door ons zijn erkend. Bovendien heeft u alleen een retentierecht indien en voor zover uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

(3) Als de klant met enige betalingsverplichting jegens ons achterstallig is, zijn alle bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

§ 5 Betalingen en wanbetaling

Wij leveren tegen vooruitbetaling (cheque, overschrijving), Paypal, automatische incasso, factuur of creditcard.

(1) Bij aankoop op rekening moet het factuurbedrag op de op de factuur vermelde kalenderdag (20 kalenderdagen na factuurdatum) aan onze externe partner Klarna GmbH worden betaald. De betaalmethode Aankoop op rekening bestaat niet voor alle aanbiedingen en vereist onder andere een succesvolle kredietcontrole door Klarna GmbH. Als de klant voor bepaalde aanbiedingen op rekening mag kopen na controle van de kredietwaardigheid, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met Klarna GmbH, waaraan wij onze betalingsvordering toewijzen. In dit geval kan de klant alleen betalingen aan Klarna GmbH doen met een schuldverlossend effect. Ook bij aankoop op rekening via Klarna blijven wij verantwoordelijk voor algemene klantvragen (bijv. over de goederen, levertijd, verzending), retouren, klachten, annuleringsverklaringen en verzendingen of creditnota's. De algemene voorwaarden van Klarna GmbH zijn van toepassing.

(2) aankoop via automatische incasso; machtiging voor automatische incasso; Verwerkingskosten voor geretourneerde automatische incasso's (a) Bij aankoop via automatische incasso is het betalingsbedrag onmiddellijk opeisbaar voor betaling door onze externe partner Klarna GmbH van de in het bestelproces opgegeven betaalrekening bij de daar aangegeven bank (de zichtrekening). Hierbij machtigt u Klarna GmbH herroepelijk om de door u te verrichten betalingen door middel van de aankoop via automatische incasso van de lopende rekening via automatische incasso te innen. Als de zichtrekening niet de vereiste dekking heeft, is de bank die de rekening aanhoudt niet verplicht deze af te lossen. Gedeeltelijke aflossingen gebeuren niet via automatische incasso.

(b) De betaalmethode aankoop via automatische incasso is niet voor alle aanbiedingen beschikbaar en vereist onder andere een succesvolle kredietcontrole door Klarna GmbH en een in Duitsland beheerde zichtrekening. Als de klant voor bepaalde aanbiedingen na controle van de kredietwaardigheid mag kopen via automatische incasso, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met Klarna GmbH, waaraan wij onze betalingsvordering toewijzen. In dit geval kan de klant alleen betalingen aan Klarna GmbH doen met een schuldverlossend effect. Ook bij aankoop via automatische incasso via Klarna blijven wij verantwoordelijk voor algemene klantvragen (bijv. over de goederen, levertijd, verzending), retouren, klachten, annuleringsverklaringen en verzendingen of creditnota's.

(c) Door de betaalrekening op te geven, bevestigt u dat u gemachtigd bent om via de bijbehorende betaalrekening te innen en zorgt u ervoor dat de benodigde fondsen beschikbaar zijn. Teruggestuurde incasso's brengen voor ons en Klarna GmbH een hoge mate van inspanning en kosten met zich mee. Bij een teruggestorte incasso (door onvoldoende saldo op de betaalrekening, door het verlopen van de betaalrekening of onterecht bezwaar van de rekeninghouder) machtigt u Klarna om de incasso een tweede keer in te dienen voor de betalingsverplichting dat is in elk geval verschuldigd. In dat geval bent u per teruggestuurde automatische incasso € 12,00 administratiekosten verschuldigd. Verdere claims zijn voorbehouden. U krijgt de kans om aan te tonen dat de teruggestuurde incasso tot lagere of geen kosten heeft geleid. Gezien de inspanning en kosten van teruggestuurde incasso's en om verwerkingskosten te vermijden, vragen wij u bij een herroeping of herroeping van het koopcontract, een retourzending of een klacht geen bezwaar te maken tegen de automatische incasso. In een dergelijk geval zal, na overleg met ons, de betaling worden teruggeboekt door overmaking van het overeenkomstige bedrag of door creditering.

Sectie 6 Compensatie


De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Hij heeft alleen recht op retentierechten als deze gebaseerd zijn op dezelfde contractuele relatie.

§ 7 Garantie


De informatie, afbeeldingen, tekeningen, technische gegevens, beschrijvingen van gewicht, afmetingen en prestaties in onze online shop, in brochures, circulaires, advertenties en e-mails zijn louter informatief van aard en vormen geen enkele garantie. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze informatie. Voor goederen met gebreken kan de klant verlangen dat de gebreken worden verholpen of dat goederen vrij van gebreken worden geleverd. Wij kunnen de door de koper gekozen vorm van aanvullende prestatie weigeren als dit alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten en een andere vorm van aanvullende prestatie zonder noemenswaardige nadelen voor de klant is. Als de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant kiezen tussen een verlaging van de aankoopprijs of terugtrekking uit het koopcontract. De garantieperiode is 2 jaar, gerekend vanaf de dag van levering. Zichtbare gebreken dienen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld, anders vervallen de garantierechten. De bewijslast voor het moment waarop het gebrek is ontdekt ligt bij de klant. Tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht de rechtsgrond - uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die niet is ontstaan aan het leveringsartikel zelf, gederfde winst of andere financiële verliezen van de klant. Als we nalatig een essentiële contractuele verplichting schenden, is onze verplichting om materiële schade te vergoeden beperkt tot de schade die typisch optreedt. Voor zover onze aansprakelijkheid uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet als gebreken opzettelijk verzwegen zijn of in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid of de schade is gebaseerd op grove nalatigheid of opzettelijk plichtsverzuim. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen hebben ook geen invloed op claims van klanten die voortvloeien uit productaansprakelijkheid. Volgens de huidige stand van de techniek kan datacommunicatie via internet niet gegarandeerd foutloos en/of altijd beschikbaar zijn. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van ons online systeem of voor technische en elektronische fouten waarop wij geen invloed hebben, in het bijzonder niet voor de vertraagde verwerking van uw bestellingen.

§ 8 consumenteninformatie voor overeenkomsten op afstand over de aankoop van goederen


Consumenten hebben het recht om hun contractuele verklaring binnen twee weken in tekstvorm (bijvoorbeeld brief, fax of e-mail) of door het artikel zonder opgave van redenen terug te sturen. Deze termijn begint op zijn vroegst met de ontvangst van deze instructie. De tijdige verzending van de herroeping of de goederen is voldoende om de herroepingstermijn te halen. De herroeping moet uitsluitend worden verzonden naar het contactadres vermeld onder § 2 hierboven. Bij een effectieve herroeping moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en moeten eventuele voordelen worden ingeleverd. In geval van ontbinding van het contract is de klant verplicht tot vergoeding van eventuele verslechtering veroorzaakt door het beoogde gebruik van het artikel. Hij heeft de mogelijkheid om dit te vermijden als hij het ding alleen controleert op bruikbaarheid en geschiktheid. Tenzij hierboven anders overeengekomen, is de klant ook aansprakelijk voor eventuele verslechtering of verlies van het artikel. Het recht om het contract te herroepen bestaat onafhankelijk van garantieclaims als de goederen gebreken vertonen.

§ 9 Diversen


a) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de contractuele relatie tussen ons en de klant, evenals op de respectieve voorwaarden. Indien de klant een consument is, blijven de toepasselijke wettelijke voorschriften en rechten ten gunste van de consument onder het recht van het land van verblijf van de klant onaangetast door deze overeenkomst. De toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten. b) De exclusieve bevoegde rechtbank is de rechtbank van onze vestigingsplaats als de klant een handelaar in de zin van het Duitse handelswetboek of een publiekrechtelijke vennootschap is. We hebben ook het recht om een rechtszaak aan te spannen in de vestigingsplaats van de klant.

§ 10 gegevensbescherming


De gegevens die nodig zijn voor zakelijke transacties, met name het adres van de klant, worden opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres met uw toestemming gebruikt voor onze eigen reclamedoeleinden totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

§ 11 Scheidbaarheidsclausule


Als afzonderlijke bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk niet rechtsgeldig zijn of later hun rechtskracht verliezen, wordt de geldigheid van de rest van het contract niet aangetast. De geheel of gedeeltelijk niet-effectieve bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het doel van de niet-effectieve bepaling zo dicht mogelijk benadert.

§ 12 Door advertenties gefinancierde toestemming om e-mails te ontvangen

Tijdens bepaalde actieperiodes kunt u de mogelijkheid krijgen om gratis productmonsters te bestellen zonder extra betaling in ruil voor uw toestemming om reclame per e-mail te ontvangen. De toestemming voor reclame vervalt niet na ontvangst van het productmonster, noch als de besteloptie voor het productmonster niet wordt gebruikt. Deze  De toestemming is onbeperkt en kan op elk moment worden ingetrokken. Elke reclame-e-mail bevat een afmeldlink. U kunt uw toestemming ook geven door een e-mail te sturen naar:  contact@az-vitamins.com ingetrokken. Als u geen toestemming wilt geven voor het ontvangen van advertenties, is het altijd mogelijk om tegen een meerprijs productmonsters te bestellen in de webshop  bestellen 

 


Status: 01/03/2022